Besluitvorming

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de NUVO. De ALV bepaalt het beleid van de NUVO. Via hun stemrecht kunnen alle gewone leden bijdragen aan de besluitvorming van de ALV.

De besluitvorming verloopt meestal door stemming per segment. Over de volgende onderwerpen wordt echter per lid en niet per segment gestemd op de ALV:

  1. Wijziging van de Statuten;
  2. Vaststelling of wijziging van reglementen;
  3. Vaststelling van de contributie;
  4. Wijziging van de criteria voor de segmentindeling;
  5. Afwijking van de stemprocedure voor bestuursleden;
  6. Ontbinding van de Vereniging;
  7. Wanneer buiten het Bestuur om een ALV wordt belegd door tenminste 10% van de leden, komende uit tenminste 2 segmenten.
  8. Algemene ledenvergaderingen vinden ten minste eenmaal per jaar plaats op een door het Bestuur te bepalen plaats en tijd.