Copyright

© 2019 Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, Houten

De NUVO steekt veel energie in publicaties ten behoeve van haar leden. Het is dan ook niet de bedoeling dat de producten die uitsluitend bestemd zijn voor leden (en in feite via de contributie ook door hen betaald zijn) gebruikt worden door derden, of aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit is trouwens ook een schending van het copyright. De NUVO zal zo nodig langs juridische weg de belangen van zichzelf en haar leden beschermen.

Wij hebben geen bezwaar tegen verdere verspreiding van de informatie op het vrij toegankelijke gedeelte van de NUVO-website, mits voor niet-commerciële doelen. Wel moet u vooraf schriftelijk aan de NUVO om toestemming vragen.
De informatie op het afgeschermde gedeelte van de NUVO-website is exclusief bestemd voor doelgroepen die de vereiste toegangsrechten hebben.

Heeft u aanwijzingen of vermoedens van schending van het copyright van de NUVO? Wij stellen het zeer op prijs om daarvan in kennis te worden gesteld.

Beeld- en auteursrecht
Voor zover het materiaal op de NUVO-website vervaardigd is in opdracht van de NUVO, is hergebruik (digitaal of anderszins) zonder toestemming van de desbetreffende fotografen of auteurs niet toegestaan. Voor het overige heeft de NUVO zich te goeder trouw ingespannen om de rechthebbenden van het materiaal te achterhalen. Mocht u desondanks menen dat materiaal ten onrechte is gebruikt, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen, zodat we het materiaal kunnen verwijderen.

Linken
Linken en verwijzen naar de vrij toegankelijke pagina’s van de NUVO-website mag altijd. De NUVO stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.