Privacystatement

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.


De Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) is een vereniging van en voor optiekbedrijven. Het werk van de NUVO bestaat uit zowel het behartigen van de collectieve belangen van de optiekbranche als het bieden van individueel voordeel aan de aangesloten bedrijven.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren daarbij uw privacy en zorgen dat al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Contactgegevens
Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO)
Voorveste 2
3992 DC Houten
T 088 – 077 11 00
E info@nuvo.nl
I www.nuvo.nl

1. Welke persoonsgegevens verwerkt de NUVO van u en wanneer?
Wij verwerken uw gegevens bij lidmaatschap wanneer u:

Contactpersoon van een lidmaatschap bent.
Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Als gediplomeerde wordt geregistreerd.
Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, het aantal uren dat u bij dat bedrijf werkzaam bent, geboortedatum, behaalde relevante diploma’s en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit, bijeenkomst of cursus:
Afhankelijk van het soort evenement verwerken wij naast uw naam en e-mailadres, in voorkomende situaties ook de volgende gegevens: adres, telefoonnummer, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, geboortedatum in het geval van verstrekken cursuscertificaat, dieetwensen, betalingsgegevens. Bovendien kan het zijn dat u voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens het evenement gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door de NUVO gebruikt.

Bij het afsluiten van een abonnement op ons optiekvakblad Oculus:
Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, betalingsgegevens en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Bij contact met de vereniging:
Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van het contact. Het kan gaan om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Bij webbezoek:
Als u onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem en het IP-adres. Tevens wordt gebruikt gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u gegevens invult in formulieren op de website:
Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst/cursus.

Voor nieuwsbrieven wanneer u:
Zich aanmeldt. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

  • Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging voor de aangesloten bedrijven
  • Het aangaan en onderhouden van een relatie en optimaal kunnen bedienen van de aangesloten bedrijven en individuele medewerkers van de bedrijven.
  • Het versturen van verenigingsnieuws en servicegerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken (via de contactpersoon van het lidmaatschap).
  • Het organiseren van verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten.
  • Het uitoefenen van onze functie als vertegenwoordiger van en kennisinstituut voor de branche
  • Het aangaan en onderhouden van een relatie met en informeren, interesseren en betrekken van medewerkers van onze leden en partners.
  • Kennisoverdracht door middel van het organiseren van cursussen.
  • Het verwerken van uw vraag, cq op maat verstrekken van door u aangevraagde informatie.
  • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van NUVO, onze partners of andere partijen waarmee wij samenwerken(uitsluitend met uw toestemming).

3. Verstrekking aan derden van (persoons)gegevens
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
Indien verstrekking van gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de NUVO opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor leden hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de wettelijk regels. Daarnaast biedt NUVO via haar digitale ledenzoeker aan derden informatie aan over de bij haar aangesloten bedrijven.

4. Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bureau via info@nuvo.nl.

5. Recht van inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht van inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij in onze bestanden hebben opgeslagen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.