Opzeggen

Artikel 10 uit de Statuten van de NUVO

  1. De opzegging van het lidmaatschap door het lid moet bij aangetekend schrijven geschieden en kan uitsluitend geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van drie maanden; het Bestuur is bevoegd ontheffing van deze termijn te verlenen.
  2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het Bestuur anders beslist.
  3. Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
  4. Een lid is echter niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid uit te sluiten van verplichtingen van geldelijke aard, alsmede van verplichtingen voortvloeiende uit collectieve arbeidsovereenkomsten en collectieve verzekeringen bedoeld in artikel 2, lid 3.

De wetgeving met betrekking tot het automatisch verlengen van contracten is alleen van toepassing op de relatie tussen particulieren (consumenten) en bedrijven, en hebben dus geen gevolgen voor hetgeen over opzegging door leden van het lidmaatschap is vastgelegd in de Statuten van de NUVO.