Eisen lidmaatschap

Aan leden van de NUVO worden lidmaatschapseisen gesteld. De belangrijkste eisen zijn:

  • Een lid moet als optiekbedrijf ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Een lid dient te voldoen aan de volgende vakbekwaamheidseis: a. Per vestiging is minimaal één medewerker werkzaam die minimaal beschikt over een diploma opticien, afgegeven door een door de branche erkende onderwijsinstelling, waaruit blijkt dat hij beschikt over de benodigde vakbekwaamheid om het optiekbedrijf uit te oefenen, een en ander ter beoordeling van het bestuur.b. Per week dient minimaal 38 uur een medewerker aanwezig te zijn die voldoet aan de in sub a. gestelde eis.c. Indien de onderneming minder dan 38 uur per week geopend is, dient minimaal 75% van de tijd gedurende welke de onderneming geopend is voor het publiek, een werknemer als bedoeld in sub a. aanwezig te zijn in de onderneming.

Een compleet overzicht van de lidmaatschapsvoorwaarden is te vinden in artikel 5 van de Statuten en artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement. Beide documenten staan hier.