Speciale regels oproeptermijn

Voor de oproepovereenkomsten gelden speciale regels. Meer hierover bij de verschillende onderwerpen:

Hogere WW-premie
Voor alle vormen van oproepovereenkomsten geldt dat u een hogere WW-premie betaalt dan als u een werknemer in vaste dienst heeft voor een vast aantal uren. Ook een oproepovereenkomst kan voor onbepaalde tijd, maar het aantal uren waarover betaald wordt is niet van te voren vastgelegd en valt om die reden onder de hogere WW-premie. U bent verplicht om te vermelden op de loonstrook dat er sprake is van een oproepovereenkomst.

Oproeptermijn
U moet een oproepwerknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Roept u een werknemer minder dan 4 dagen van tevoren op? Dan is hij niet verplicht om te komen werken. Natuurlijk kunt u een werknemer nog wel vragen om te komen werken. U moet deze oproep aan de werknemer wel schriftelijk of elektronisch doen. Dat kan bijvoorbeeld ook een mail of whatsapp bericht zijn. Maak daar goede afspraken over met uw werknemers.

Zegt u een oproep binnen 4 dagen af? Of verandert u de tijdstippen waarop de werknemer zou moeten werken? Dan behoudt hij recht op loon over de uren waarop u hem heeft opgeroepen, en moet u hem daarnaast betalen voor de uren waarop u hem later heeft opgeroepen. 

Aanbod voor vast aantal uren na 12 maanden
Werkt een oproepkracht 12 maanden of langer bij u? Dan moet u als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit moet minimaal hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt. U mag niet opnieuw een oproepovereenkomst aanbieden. Uw werknemer kan dit aanbod ook afwijzen en op een oproepovereenkomst blijven werken. U mag hem hier niet toe dwingen. U heeft een maand de tijd om dit aanbod te doen.

Als u dit niet doet, dan behoudt de werknemer recht op het loon dat hij zou verdienen als hij het aantal uren zou werken waarvoor u een aanbod moet doen. Dit geldt vanaf de datum dat u het aanbod had moeten doen.

U bent niet verplicht een werknemer na 12 maanden een nieuw contract aan te bieden. Een tijdelijk contract kan dus nog steeds eindigen. Wel bent u verplicht om een aanbod te doen voor een vast aantal uren als u na 12 maanden de werknemer bij u wilt laten werken. Dat kan ook een nieuw tijdelijk contract zijn, maar u moet wel een vast aantal uren per week, per maand of per jaar aanbieden. U mag geen oproepcontract aanbieden.

Neemt u de oproepkracht binnen zes maanden opnieuw in dienst, of een andere werkgever die als opvolgend werkgever geldt (bijvoorbeeld als u hem inhuurt via een uitzendbureau)? Dan blijft u verplicht om de werknemer een aanbod te doen voor een vast aantal uren.

Opzegtermijn bij een nulurencontract
Werkt een werknemer op een nulurencontract bij u? Dan geldt voor de werknemer een kortere opzegtermijn mits het contract tussentijds opgezegd kan worden. Dit is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen.

Vakantie
Een oproepkracht bouwt vakantierechten op per gewerkt uur. De oproepkracht kan zijn vakantierechten in overleg met u opnemen. Bepalend voor de vraag of dit van zijn vakantierechten afgaat, is of hij op de dagen die hij vrij wil nemen zou hebben gewerkt wanneer hij geen vakantie had opgenomen. Over vakantierechten die hij opneemt moet zijn loon worden doorbetaald.

U mag afspreken dat het loon inclusief vakantietijd en vakantiegeld wordt uitbetaald in een all-in uurloon. Dit mag er echter niet toe leiden dat de werknemer wordt belemmerd in het genieten van vakantiedagen. Anders gezegd: het recht op vakantie blijft bestaan echter zonder recht op loondoorbetaling. Een en ander moet echter wel expliciet in de oproepovereenkomst worden opgenomen. Indien hiertoe wordt besloten moet u ook expliciet in de arbeidsovereenkomst opnemen dat genoten vakantiedagen niet zullen worden uitbetaald.

Ziekte
Bij een min-maxovereenkomst heeft de werknemer bij ziekte recht op loon over het minimum aantal uren dat is overeengekomen. Bij een nul-urencontract bestaat er geen recht op loondoorbetaling bij ziekte, tenzij er al een oproep heeft plaatsgevonden en de werknemer zich kort voor dan wel tijdens deze oproep ziek meldt. Dan dient voor het aantal uren dat de oproep zou gelden wel loon betaald te worden.

Wanneer een oproepkracht arbeidsongeschikt raakt dient u dezelfde procedure(s) te doorlopen als voor andere werknemers. Dit betekent onder andere dat u bij langdurige werkloosheid met uw werknemer een Plan van Aanpak overeen zult moeten komen, dat u vervolgens gebruikt voor de verdere re-integratie van de werknemer.