Corona: NOW in plaats van werktijdverkorting

Vorige week maakte het kabinet bekend dat de regeling Werktijdverkorting werd vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De NOW is een onderdeel van een pakket van noodmaatregelen voor werkgevers om de gevolgen van omzetverlies vanaf 1 maart 2020 door het coronavirus te verzachten. De regeling zal worden uitgevoerd door UWV. De belangrijkste vragen en antwoorden:

Kan een werkgever nog Werktijdverkorting aanvragen?
Nee, dat is niet meer mogelijk. De regeling Werktijdverkorting is op 17 maart 2020 met onmiddellijke ingang stopgezet.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting ingetrokken?
De afgelopen weken is er een groot beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. In totaal zijn er ruim 78.000 aanvragen gedaan terwijl er in de voorgaande jaren gemiddeld 200 keer per jaar een beroep werd gedaan op de regeling. De regeling Werktijdverkorting is hierop niet toegesneden en daarom ingetrokken.aarnaast wil het kabinet meer doen om werkgevers financieel tegemoet te komen. Ook wil zij dit sneller doen dan binnen de regeling Werktijdverkorting mogelijk is. Een beslissing zou een aantal weken duren en hierop kunnen veel bedrijven niet wachten.

Wat geldt voor werkgevers die al een vergunning voor Werktijdverkorting hebben gekregen?
Als een werkgever al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht.

Kunnen werkgevers die al een vergunning voor Werktijdverkorting hebben gekregen nog een verlenging aanvragen?
Nee, een verlenging aanvragen is niet mogelijk. In dat geval moeten werkgevers gebruik maken van de regeling NOW.

Wat geldt voor werkgevers die een aanvraag voor Werktijdverkorting hebben ingediend, maar nog geen beslissing hebben ontvangen?
Een werkgever hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. De aanvraag voor de ingetrokken regeling Werktijdverkorting wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe regeling. Er zal wel extra informatie worden opgevraagd.

Hoe ziet de regeling NOW eruit?
Op hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:

  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Het UWV zal op zo kort mogelijk termijn een voorschot betalen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. Dit is dus anders dan de regeling Werktijdverkorting.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
  • Het NOW ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Welke voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten op basis van de regeling NOW?
De volgende voorwaarden zijn voor zover nu bekend van toepassing:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
  • De aanvrager (werkgever) verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • Let op: de nadere invulling van de regeling NOW volgt nog. Naar verwachting volgen hieruit meer concrete voorschriften voor onderbouwing. We zijn u graag van dienst bij de beoordeling of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe gaat de tegemoetkoming in loonkosten er op hoofdlijnen uit zien?
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt (bron: Rijksoverheid):

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vervolgens vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kunnen werkgevers een aanvraag op basis van de regeling NOW indienen?
Het kabinet heeft in de persconferentie van 17 maart 2020 aangegeven dat hard wordt gewerkt om dit mogelijk te maken. De regeling NOW ziet op omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De exacte datum voor indiening is hiervoor niet relevant.

Waar zullen werkgevers de aanvraag op basis van de regeling NOW moeten indienen?Werkgevers zullen de aanvraag bij het UWV moeten indienen.

Kan de aanvraag ook zien op een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?
Ja. De regeling NOW ziet ook op loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, bijvoorbeeld werknemers met een oproepcontract. Uitzendwerkgevers kunnen ook uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.