Steunmaatregelen in verband met de coronamaatregelen

Op 20 mei heeft de overheid nieuwe steunmaatregelen afgekondigd. Welke dit zijn en hoe ze staan in verhouding tot de reeds eerder genomen maatregelen wordt verduidelijkt in onderstaande tabel. Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel goede en duidelijke informatie staan op hun website (www.kvk.nl). Voor de subsidieaanvraag 2e fase geldt dat dit nu nog niet kan. Zodra de subsidieaanvragen via de uitvoeringsinstanties als Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en UWV mogelijk is, zullen we jullie hierover informeren. Bij degene die de subsidie verstrekken staat exact aan welke voorwaarden voldaan moet worden en hoe de subsidie aangevraagd moet worden.

1e fase (maart tot (medio) juni 2e fase vanaf juni tot eind augustus Subsidie aan te vragen bij
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS):

·      Vast bedrag van 4000 euro subsidie >30% omzetverlies

·      Voor ondernemingen in de getroffen sectoren met of zonder personeel. Optiekbranche hoort hierbij.

 

Vervanging TOGS door Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

·      Variabel bedrag tot max 50.000 euro afhankelijk van de vaste lasten gerekend over 4 maanden. Uitwerking volgt nog.

·      Voor ondernemingen in de getroffen sectoren met of zonder personeel. Optiekbranche hoort hierbij.

 

www.rvo.nl
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

·      Een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% afhankelijk van de omzetdaling.

·      Voor ondernemingen met personeel ongeacht welke branche.

·      Indien alsnog personeel ontslagen wordt dan niet alleen subsidie terugbetalen maar er volgt ook boete

 

Verlenging en aanpassing NOW (NOW-2)

·      Een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% afhankelijk van de omzetdaling.

·      Voor ondernemingen met personeel ongeacht welke branche.

·      Geen boete bij ontslag

·      Werkgevers moeten werknemers stimuleren om aan na- en bijscholing te doen

 

www.uwv.nl
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

·      Voor zelfstandige zonder personeel

·      Tegemoetkoming voor omzetverlies ongeacht inkomen partner

Verlenging en aanpassing Tozo (Tozo 2)

·      Voor zelfstandige zonder personeel

·      Tegemoetkoming voor omzetverlies Inkomen partner telt mee

 

Woongemeente

Korte toelichting op de nieuwe maatregelen

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL wordt net als de TOGS uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Het gaat hierbij om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Daarvoor is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per 3 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie en de voorwaarden kijk op www.kvk.nl en op www.rvo.nl.

NOW wordt verlengd en aangepast

De NOW-regeling over de eerste periode (maart-juni) wordt aangepast. Werkgevers die geen aanvraag NOW hebben ingediend omdat zij geen loonsom in januari hadden, kunnen dat tot en met 5 juni alsnog doen bij het UWV www.uwv.nl . Dit is met name bedoeld voor seizoensarbeid Zij kunnen geen voorschot krijgen, maar hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming bij de definitieve afrekening.

Werkgevers die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen voorafgaand aan de NOW blijken soms in beperkte mate gebruik te kunnen maken van de regeling. De regeling is nu zo aangepast dat beter aangesloten wordt bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die betrokken zijn geweest bij een overgang van onderneming. Ook deze werkgevers kunnen, als zij nog geen aanvraag hebben ingediend, dit alsnog doen tot en met 5 juni.

Werkgevers van wie de aanvraag NOW eerder is afgewezen omdat zij geen loonsom in januari hadden, kunnen niet opnieuw een aanvraag doen. Zij worden actief door UWV benaderd.

De NOW-regeling wordt ook in zomer vervolgd. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast. De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan. Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan. Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

De nieuwe NOW-regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie en de voorwaarden kijk op www.kvk.nl en op www.uwv.nl.

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september

Naast de specifieke maatregelen waren er ook mogelijkheden voor uitstel van betaling van onder andere de belastingdienst. De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.